Informații publice

15-09-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100е, ал.1, т.3, буква „г“ от ЗППЦК за извършено плащане на главница и лихва по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 15.09.2021 г.

12-05-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение разпоредбите на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че с решение на едноличния собственик на капитала на Астера I ЕАД от 29.04.2021 г. е променен състава на Съвета на директорите на дружеството, като е освободена като член на Съвета на директорите Марияна Илиева Иванова и на нейно място за член на Съвета на директорите е избрана Катя Димитрова Костадинова. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 11.05.2021 г. под № 20210511150522.

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 11.05.2021 г.

11-05-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на изискванията на чл. 100б, ал.7 от ЗППЦК, Астера I ЕАД представя Информационен документ, съдържащ актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007116.

Информационен документ по чл. 100б, ал.7 от ЗППЦК

05-05-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на проведено на 29.04.2021 г. Общо събрание на облигационерите на "Астера I" ЕАД, бяха взети следните решения: 1.Прекратяване на настоящия договор с довереника на облигационерите "Юробанк България" АД; 2.Избор на нов довереник на облигационерите, а именно "АБВ Инвестиции" ЕООД; 3.Промяна по предоставеното обезпечение по емисия облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД, а именно предоставяне като обезпечение на поземлени имоти с идентификатори 10135.2569.236 и 10135.2569.194, находящи се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, собственост на дружеството - майка "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД

На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протол от проведеното ОСО на Астера I ЕАД на 29.04.2021 г.

Протол ОСО на Астера I ЕАД на 29.04.2021 г.

15-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че Общото събрание на облигационерите на Астера I ЕАД, което бе свикано на 14.04.2021 г., бе закрито без да бъде проведено поради липсата на кворум. На основание чл.214, ал.5, във връзка с чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на обявената в поканата следваща дата, а именно 29.04.2021 г. от 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред. На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протол, в който заседанието се закрива без да бъде проведено, поради липсата на кворум.

Протокол от ОСО на Астера I ЕАД на 14.04.2021г.

05-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100е, ал.1, т.3, буква „г“ от ЗППЦК за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

Уведомление за извършено лихвено плащане

01-04-2021 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

Астера I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали.

Материали - образец на пълномощно за гласуване

Покана за Общо събрание на облигационерите на Астера I ЕАД

31-12-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Астера I ЕАД относно промяна в устава на дружеството:

На основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в устава на Астера I ЕАД, приети на проведеното на 14.12.2020 г. заседание на Управителния съвет на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД -едноличен собственик на капитала на дружеството са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 29.12.2020 г. под № 20201229144612.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 31.12.2020г.

Актуален устав, вписан в Търговския регистър на 29.12.2020г.

14-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.09.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 672,13 /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и две евро и 13 цента/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

28-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

АСТЕРА I ЕАД,ЕИК 103872649, представя Документ за актуализация на проспект на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007116

Прикачени файлове:

Документ за актуализация на проспекта

28-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на проведено на 26.05.2020 г. извънредно Общо събрание на облигационерите на “АСТЕРА I” ЕАД за промени в условията по облигационната емисия на дружеството с ISIN код BG2100007116, беше взето решение за следните промени:

1.1.Удължаване срока на облигационната емисия до месец септември 2025г.

1.2.Установяване на гратисен период за главнични плащания до м.септември 2021г.

1.3. Промяна на размера за плащанията по облигационния заем, като непогасена главница в размер на 1 400 000 евро да бъде разсрочена на пет равни вноски, както следва:

  • м. септември 2021 г. - 280 000 евро

  • м. септември 2022 г.- 280 000 евро

  • м. септември 2023 г. – 280 000 евро

  • м. септември 2024 г. – 280 000 евро

  • м. септември 2025 г. – 280 000 евро

1.4. Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени

Прикачени файлове:

Информационен документ по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

Протокол от ОСО от 26.05.2020 г.

11-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Астера I ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите и материали.

Материали - образец на пълномощно

Покана за Общо събрание на облигационерите на 26.05.2020 година

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Астера I ЕАД относно удължени срокове за публично представяне финансова информация през 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

16.03.2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.03.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 350,00 /тридесет и една хиляди триста и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

29-01-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, СД на емитента АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Разпечатка от ТР, актуален статус на дружеството към 23.01.2020г.

14-10-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 850/четиридесет хиляди осемстотин и петдесет/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-03-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.03.2019 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 150,00 /четиридесет хиляди сто и петдесет/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-09-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900,00 /четиридесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-03-2018 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.03.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 100/четиридесет и девет хиляди и сто/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

14-09-2017 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.09.2017 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 56 700,00 /петдесет и шест хиляди и седемстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 300 000 /триста хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.

АРХИВ >>